Phuket Com Express - Shop Online

SIPA จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงาน Thailand Digi Challenge 2014 “18 ล้านบาท ทั่วประเทศ”

SIPA จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงาน Thailand Digi Challenge 2014 “18 ล้านบาท ทั่วประเทศ”

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงาน Thailand Digi Challenge 2014 “18 ล้านบาท ทั่วประเทศ” ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันประกวดแผนงานทางด้านแอนิเมชั่น เกม อีเลิร์นนิ่ง และนิวมีเดีย ที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษา, บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ ได้นำเสนอผลงานแสดงแนวคิดและทักษะใหม่ๆ ต่ออุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในมุมมองของนักลงทุนที่จะเข้ามาร่วมในการนำผลงานไปพัฒนาและต่อยอด โดยผู้เข้าร่วมในการประกวดมีสิทธิ์ในการได้รับทุนรวมมูลค่ากว่า 18 ล้านบาท

บริษัท อัพไฟว์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวงาน Thailand Digi Challenge 2014 “18 ล้านบาท ทั่วประเทศ” พร้อมสัมภาษณ์พิเศษ นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ที่มา และรายละเอียดต่างๆ ของการจัดงานในครั้งนี้

รายละเอียด โครงการ Thailand Digi Challenge

ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์มากขึ้น มีการพัฒนาผลงานทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SMEs), และบุคลากรทางด้านนี้ ได้มีโอกาสนำเนื้อหาสาระหรือรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Content) ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมพรอมประชาสัมพันธ์ เพื่อใหเกิดรูปแบบการประกวดชิ้นงานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ และส่งเสริมใหเกิดการสรางชิ้นงานจริงจากภาคเอกชนและรัฐบาล
ภายใต้ชื่องาน “Thailand Digi Challenge” ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีศักยภาพในการผลิตผลงานที่สามารถใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ โครงการฯยังมุ่งเน้นในด้านของการพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรม โดยการให้ทุนในการพัฒนาจากชิ้นงานประกวด ซึ่งทุนดังกล่าวจะมอบให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 15 ทุน/ภูมิภาค (ทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, และภาคใต้) และผู้เข้าประกวดมีสิทธ์ขอรับทุนเพิ่มเพื่อต่อยอดโครงงานฯของตัวเองจากทาง สำนักงานฯ มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท ทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์
–   เพื่อเป็นเวทีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของนักพัฒนาและกลุ่ม Digital Artist
–   เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรม Digital Content ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
–   ประเภทที่ 1:   นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยไม่จำกัด
ชั้นปี และ บุคคลทั่วไป
–   ประเภทที่ 2:   ผู้ประกอบการ (บริษัทที่จดทะเบียนการค้า)
ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาภาพนิ่ง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวจากคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเองและมีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมและประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยจำกัดขอบเขตการส่งผลงานตามสถานที่อยู่อาศัย ในแต่ละภูมิภาค และโครงการที่นำเสนอจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนแนวคิดมาจากที่ใด หรือละเมิดลิขสิทธิ์ จากผลงานอื่นๆ และต้องเป็นผลงานไม่เคยส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ มาก่อน

รายละเอียดการส่งผลงาน
ลงทะเบียนออนไลน์ (วันที่ 1 มกราคม – 20 มิถุนายน 2557)
กำหนดให้ผู้สมัครส่งผลงานในรูปแบบ (PDF File) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท Animation Contest
1.   ปกหน้า ระบุชื่อทีม ชื่อผลงาน รายชื่อผู้ร่วมงาน ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร font Thai Sarabun 16 เท่านั้น
2.    เนื้อเรื่องย่อ จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4
3.    Character Line-up
4.    Story board จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง/1 ตอน/1 เรื่อง
5.    Animation Movie Trailer ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที
6.    เอกสารรับรองจากบริษัทต้นสังกัด (ในกรณีเป็นพนักงานบริษัท)
ประเภท Game
1.   ปกหน้า ระบุชื่อทีม ชื่อผลงาน รายชื่อผู้ร่วมงาน ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร font Thai Sarabun 16 เท่านั้น
2.   Conceptual Design Document
–   Overview
–   Storyboard
–   Character Concept
–   Engine /OS
–   Prototype
3.   เอกสารรับรองจากบริษัทต้นสังกัด (ในกรณีเป็นพนักงานบริษัท)

ประเภท e-Learning
1.   ปกหน้า ระบุชื่อทีม ชื่อผลงาน รายชื่อผู้ร่วมงาน ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร font Thai Sarabun 16 เท่านั้น
2.   Conceptual Design Document
–   Overview
–   Storyboard
–   Character Concept
–   OS
–   Prototype
3.   เอกสารรับรองจากบริษัทต้นสังกัด (ในกรณีเป็นพนักงานบริษัท)
ประเภท New Media
1.   ปกหน้า ระบุชื่อทีม ชื่อผลงาน รายชื่อผู้ร่วมงาน ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร font Thai Sarabun 16 เท่านั้น
2.   Conceptual Design Document
–   Overview
–   Concept Design
–    Art Work (ภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว)
–   Art Work (ภาพเคลื่อนไหวในรูปของ Application แสดงถึงการปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง คน และ เทคโนโลยี )
–   Prototype
3.   เอกสารรับรองจากบริษัทต้นสังกัด (ในกรณีเป็นพนักงานบริษัท )

รอบแรก :
คณะกรรมการพิจารณาผลงานจากเอกสารที่ส่งมายังแต่ละภูมิภาค เพื่อตัดสินรอบแรก ดังนี้
ประเภทที่ 1 : คัดเลือกผลงานผ่านรอบแรก 20 ผลงาน
ประเภทที่ 2 : คัดเลือกผลงานผ่านรอบแรก 10 ผลงาน
และประกาศผลรายชื่อทางเว็บไซต์โครงการฯ ที่ www.thailanddigi.com และ www.facebook.com/thailanddigi ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557
รอบสอง :
ผู้ผ่านรอบแรกต้องนำเสนอผลงาน (Present) ต่อคณะกรรมการในแต่ละภูมิภาค เพื่อตัดสินรอบสอง ดังนี้
ประเภทที่ 1 : คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล 10 ผลงาน
ประเภทที่ 2 : คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล   5 ผลงาน
และประกาศผลในงานพิธีมอบรางวัล และมีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุน จากทางสำนักงานฯ (SIPA) เพื่อต่อยอดผลงานของตัวเองได้อีก มูลค่า กว่า 18,000,000 บาททั่วประเทศ

กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการฯ
รายละเอียดการจัดแถลงข่าว และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามภูมิภาค ดังนี้
1.   ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 10.00 –12.00 น.
ห้อง บอลรูม ซี ชั้น 23 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซนทรัล เวิร์ด
2.   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ห้องราชพฤกษ์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น
3.   ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ห้องศรีตรัง ณ โรงแรมเรดิสัน บูล พลาซ่า รีสอร์ท ภูเก็ต พันวาบีช
4.   ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ห้อง บอลรูม 2 ชั้น 2 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

พิธีมอบรางวัลผลการประกวด Thailand Digi Challenge ตามภูมิภาค ดังต่อไปนี้
1.   ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 8.00 – 18.00 น.
ณ โรงแรมเรดิสัน บูล พลาซ่า รีสอร์ท ภูเก็ต พันวาบีช
2.   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 8.00 – 18.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น
3.   ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 8.00 – 18.00 น.
ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
4.   ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 8.00 – 18.00 น.
ณ งาน Software Expo 2014 (ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

“Intuit “Clear “Zyxel “Fortigate