Phuket Com Express - Shop Online

แบบฟอร์มสัญญาต่างๆ

  แบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
       สัญญาจ้างแบบสัญญาจ้าง
       Form of Contract
       สัญญาซื้อขายแบบสัญญาซื้อขายทั่วไป
       Form of Contract
       สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ
       สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
       สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน
       สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
       สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
       Agreement for Engagement of Consultant
       สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
       สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
       สัญญาเช่ารถยนต์
       สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
       สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
       สัญญาแลกเปลี่ยน
  แบบหนังสือค้ำประกัน
       แบบหนังสือค้ำประกัน_จ้าง (หลักประกันซอง)
       แบบหนังสือค้ำประกัน_ซื้อขาย (หลักประกันซอง)
       แบบหนังสือค้ำประกัน_จ้าง (หลักประกันสัญญา)
       แบบหนังสือค้ำประกัน_ซื้อขาย (หลักประกันสัญญา)
       แบบหนังสือค้ำประกัน_จ้าง (หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า)
       แบบหนังสือค้ำประกัน_ซื้อขาย (หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า)
       แบบหนังสือค้ำประกัน_จ้าง (หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน)
“Intuit “Clear “Zyxel “Fortigate