Phuket Com Express - Shop Online

บริการสัญญาดูแลรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันนั้นระบบครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้มีบทบาทเป็นอย่างมาก ในการดำเนินธุรกิจ และไม่เพียงแต่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญ ในการผลักดันให้กลยุทธของบริษัท ประสบความสำเร็จได้อีกด้วย จากเหตุผลกล่าว จึงทำให้แนวโน้มการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

MA คืออะไร

คือ บริการดูแลและบำรุงรักษา อุปกรณ์เครือข่าย (Network Device) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เครื่องลูกข่าย (Client หรือ Workstation) ตลอดจนระบบโปรแกรมใช้งานต่างๆ (Application Software) ให้อยู่ในสถาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา นอกจากนี้การให้บริการ MA ของ Professional ONE ยังรวมไปถึง การให้คำปรึกษากับผู้ใช้งาน เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเครืองข่ายให้ถูกต้อง และปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจก่อปัญหาได้ เช่น Virus Computer ปัญหาระบบไฟ้า User Knowlage เป็นต้น

ข้อดีของบริการ MA

ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า การจัดจ้างพนักงานมาดูแลระบบเอง ให้บริการแก้ปัญหาอย่างตรงเวลา เนื่องจากมีประวัติของแต่ละเครื่องอยู่ในระบบ

 • การดูแลอย่างใส่ใจโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานเป็นทีม และมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ
 • สามารถกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างแน่นอน
 • รายงานปัญหาให้ลูกค้ารับทราบ รวมถึงแนวทางป้องกันความเสี่ยง

ตารางแสดงรายละเอียดของบริการดูแลรักษาระบบ (MA)

 1. ระยะเวลาของสัญญาให้บริการ 1, 2 และ 3 ปี
 2. การทำทะเบียนประวัติอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดในระบบ
 3. การตรวจสภาพอุปกรณ์เพื่อป้องกันความเสียหายทั้งระบบตามระยะเวลา
 4. การปรับปรุงโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
 5. การแก้ไขปัญหาระบบ Windows ทำงานผิดปกติ หรือ แก้ปัญหาอาการ Hang
 6. การติดตั้งหรือถอดถอนโปรแกรมการใช้งานทั่วไป เช่น MS Office, PDF Creator เป็นต้น
 7. การ Backup ข้อมูลสำคัญให้ลูกค้าเช่น File Word, Excel, PowerPoint และ Database
 8. การดูแลและติดตามงานในกรณีอุปกรณ์เสียหายจำเป็นต้องติดต่อศูนย์เพื่อส่งซ่อม
 9. ให้คำปรึกษาในการเลือกซื้ออุปกรณ์หรือติดตั้งระบบเพิ่มเติม
 10. บริการ Defragment จัดเรียงข้อมูลใน Hard Disk เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล
 11. รายงานประจำปีเกี่ยวกับการใช้งานระบบเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
 12. บริการทำความสะอาดอุปกรณ์ตามระยะเวลา
 13. การอบรมการใช้งานระบบ Computer อย่างถูกวิธี
“Intuit “Clear “Zyxel “Fortigate