Phuket Com Express - Shop Online

การปรับแต่งชุดงานระบบของ LEOTECH กรณีช่อง 7 เปลี่ยนแนวการรับเป็นด้าน H และความถี่ใหม่

การปรับแต่งชุดงานระบบของ LEOTECH กรณีช่อง 7 เปลี่ยนแนวการรับเป็นด้าน H และความถี่ใหม่

“ความถี่ใหม่ของช่อง 7 คือ 3825H , SR4700 ”

กรณีใช้ ชุดงานระบบ 10 ช่อง

hed10ch2
วิธีการที่ 1

แกไ้ ขโดยเปลี่ยนช่องรายการ และเปลี่ยนตำแหน่งการใช้งาาน Receiver บน RACK

1. ให้ปลี่ยนช่องรายการที่อยู่ในภาคแนวรับด้าน H โดยเลือกรายการใดรายการหน่ึงท่ีไม่ใช่ช่อง9และจูนความถี่ช่อง 7 ใหม่ ที่อยู่แนวรับด้าน H

จากนั้นให้เซ็ตช่อง RF OUT เหมือนท่ีเคยปล่อยช่อง 7 ในย่าน V

2. ให้เปลี่ยนช่องรายการช่อง 7 เดิมที่อยู่ในภาคแนวรับด้าน V และจูนความถี่ช่องรายการใหม่ที่อยู่แนวรับด้าน V  จากนั้นให้เซ็ตช่อง

RFOUT เหมือนช่องที่ก่อนเปลี่ยนเป็นช่อง 7 ด้าน  H

วิธิีการที่ 2

แก้ไขโดยเปลี่ยนช่องรายการและเดินสายใหม่แต่ตำแหน่งการใชง้าน Receiver บน RACK ไม่เปล่ียน

  1. ให้เปลี่ยนการเดินสายสญั ญาณ ของช่อง 7 เดิม จากท่ีรับมาจาก Splitter ด้าน V ไปใช้สัญญาณที่มาจาก Splitter ด้านH แทน โดยเลือกใช้ สัญญาณด้าน H จากช่องรายการเดิมที่ไม่ใช่ช่อง 9 ช่องใดช่องหน่ึงแทน แล้วทำการจูน ความถ่ีใหม่ของช่อง 7
  2. ให้เดินสายสัญาณ จากช่อง ที่เดินสาย ช่อง 7 ใหม่ไปแล้ว ไปเข้า Splitter ด้าน V ที่ช่อง 7 เดิมใช้อยู่แล้วทำการจูนความถี่ช่องใหม่ที่เป็นรายการในด้าน V แทน

กรณีใช้ชุดงานระบบ 16 ช่องและ 20 ช่อง

fdrt

วิธีการ ให้เปลี่ยนการเดินสายสัญญาณ ของช่อง 7 เดิม จากที่รับมาจาก Splitter ด้าน V ไปใช้สัญญาณที่มาจาก Splitter ด้าน H แทน แล้วทำ การจูนความถี่ใหม่ของช่อง 7

ดาวโหลดไฟล์

– See more at: http://leotech.co.th/moomchang/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82/#sthash.eyn4b3Zd.dpuf

“Intuit “Clear “Zyxel “Fortigate