Phuket Com Express - Shop Online

การติดตั้ง MySQL เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับ โปรแกรม Bplus Payroll

MySQL คือโปรแกรมประเภทระบบจัดการฐานข้อมูล ( Database Management Sysstem(DBMS) ) โปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  เนื่องจากเป็นระบบที่จัดการฐานข้อมูลที่ติดตั้งและใช้งานง่ายและทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ Protocal TCP/IP  และมีทั้งบนระบบ Linux,Windowsและระบบอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นฟรีแวร์จึงทำให้มีจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากมาย

ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม MySQL สำหรับเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลใน Windows(NT,2000)  และการติดตั้ง MyODBC ลงในคอมพิวเตอร์ซึ่งมีระบบ Windows(9x,NT,2000)  ซึ่งติดตั้งโปรแกรม Bplus Payroll ไว้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อระหว่างฐานข้อมูล MySQL กับโปรแกรม Bplus Payroll

 

 

การติดตั้ง MySQL บน Windows(NT,2000)

 1. ใส่แผ่น CD โปรแกรม MySQL ที่ CD-ROM ของเครื่องที่มี WindowsNT Server หรือ Windows2000
 2. ดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer
 3. ดับเบิ้ลคลิกที่ CD-ROM drive (D:, E:, …)
 4. ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ MySQL
 5. ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ Setup
 6. ดับเบิ้ลคลิกที่ Setup จะปรากฏหน้าจอการติดตั้ง MySQL
 7. จากนั้นให้คลิก OK และ Next ไปตามหน้าจอไปเรื่อยๆ
 8. หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว  ตัวโปรแกรมทั้งหมดจะอยู่ในโฟลเดอร์ C:MYSQL  จากนั้นให้เรียกโปรแกรม WinMySQLAdmin  เพื่อเริ่มต้นใช้งานและสร้างฐานข้อมูล  โดยเปิดโฟลเดอร์ C:MYSQLBIN  และดับเบิ้ลคลิก winmysqladmin.exe
 9. จะปรากฏหน้าจอถาม USER NAME และ PASSWORD ในครั้งแรก
 10. หลังจากป้อนเรียบร้อยแล้ว  จะเข้าสู่หน้าจอหลักของ WinMySQLAdmin
 11. เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลโดยคลิกที่แถบ Databases
 12. คลิกขวาที่กรอบซ้ายของหน้าจอ  จะปรากฎเมนูและให้คลิกที่ Create database
 13. จะปรากฏหน้าจอถามชื่อฐานข้อมูล
 14. หลังจากป้อนชื่อฐานข้อมูลเรียบร้อย  ให้คลิกปุ่ม Create the Database จากนั้นคลิกปุ่ม Cancel  จะปรากฎชื่อฐานข้อมูลที่ได้สร้างไว้

 

 

การติดตั้ง MyODBC บน Windows(9x,NT,2000)

 1. ใส่แผ่น CD โปรแกรม MySQL ที่ CD-ROM ของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Bplus Payroll ไว้
 2. ดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer
 3. ดับเบิ้ลคลิกที่ CD-ROM drive (D:, E:, …)
 4. ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ MySQL
 5. ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ ODBC9x สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows95,98,Me และ ODBCnt สำหรับ WindowsNT,2000
 6. ดับเบิ้ลคลิกที่ Setup จะปรากฏหน้าจอการติดตั้ง MyODBC และคลิก Continue
 7. คลิกเลือกที่ Mysql และคลิก OK
 8. คลิกปุ่ม Close และคลิกปุ่ม OK

 

 

เมื่อติดตั้ง MySQL ที่เครื่อง Server และติดตั้ง MyODBC ที่เครื่อง Client ซึ่งติดตั้งโปรแกรม Bplus Payroll ไว้เรียบร้อยแล้ว  ก็มาถึงขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติให้โปรแกรม Bplus Payroll เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล MySQL

โดยเริ่มด้วยการสร้างตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูล  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1.   คลิกที่ Start แล้วเลื่อนตัวชี้ไปที่ Setting และคลิกเลือกที่ Control Panel

2.   ดับเบิลคลิกที่ ODBC 32 Bits

3.   คลิกที่แถบ System DSN

4.   คลิกปุ่ม Add

5.   จะปรากฎรายการชื่อฐานข้อมูล  ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ MySQL

6.   ที่หน้าจอป้อนชื่อเรียกการเชื่อมต่อ, ชื่อ Server หรือหมายเลข IP Address, ชื่อฐานข้อมูล, ชื่อผู้ใช้(ค่าเริ่มต้นของชื่อผู้ใช้คือ root และไม่มีรหัสผ่าน), จากนั้นให้คลิกเพื่อทำเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อ

i.      Don’t optimize column width

ii.      Return matching rows

iii.      Ignore space after function names

7.   เมื่อป้อนเรียบร้อยคลิก OK

 

หลังจากสร้างตัวเชื่อมต่อเสร็จ  ให้แก้ไขคุณสมบัติฐานข้อมูลในโปรแกรม Bplus Payroll เพื่อเปลี่ยนมาใช้ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้  โดย

1.      เปิดโปรแกรม Bplus Payroll

2.      คลิก หน้าถัดไป

3.      คลิกเลือกฐานข้อมูล

4.      คลิกที่เมนู เครื่องมือ และคลิกที่ แก้ไขคุณสมบัติฐานข้อมูล

5.      ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสลับ (ชื่อผู้ใช้ : BUSINESS รหัสลับ : SYSTEM)

6.      ที่ช่องด้านขวามือของข้อความ เลือกฐานข้อมูลให้คลิกเลือก  ให้คลิกเลือกชื่อเรียกการเชื่อมต่อที่สร้างไว้

7.      ในช่องด้านขวามือของข้อความ ชื่อผู้จัดการฐานข้อมูลป้อน root

8.      คลิก บันทึก

“Intuit “Clear “Zyxel “Fortigate